collages        llibres        ocenalls        anticollages        quartalls        dretalls        open air books        col·laboracions
llibre 48 (2009), manuel gimeno llibre 49 (2009), manuel gimeno
els llibres representen el gruix més important dins de l’obra i són un vincle cabdal entre totes les sèries. els llibres avancen sempre cap a un nou tipus d’obres i aquestes obres avancen posteriorment cap a una nova idea per als llibres. la seva densitat és incomparable amb la de la resta d’obres, donat que origina tot un seguit d’elements i característiques que no pot oferir la simplicitat i concentració espacial d’una obra, per dir-ho d’alguna manera, “individual”. no són en cap cas obres que fan servir com a suport un llibre, sinó que són obres amb forma de llibre.
notícies           obra           biblio           bio           contacte